Algemene voorwaarden Dakkapeldirect BV

Algemene voorwaarden van Dakkapeldirect BV


Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Dakkapeldirect BV., gevestigd te Nijmegen, hierna te noemen Dakkapeldirect BV, aangegaan.1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Dakkapeldirect BV zijn algemene voorwaarden. Bijzondere van Dakkapeldirect BV zijn voorwaarde afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.1-3 De werkzaamheden worden of wel in daggeldwerk (regiewerk) of wel in aangenomen werk uitgevoerd.

Artikel 2 Aangenomen werk 2-1 Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en).Kleine maatafwijkingen mogen geen belemmering zijn voor betaling.2-2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, met eventueel het onderlid 1 van dit artikel vermelde in acht genomen.2-3 Tenzij anders is overeengekomen is Dakkapeldirect BV gehouden zijn aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand te doen.

Artikel 3 Aanbiedingen Alle overige aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge aanbiedingen door Dakkapeldirect BV of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 Overeenkomst 4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Dakkapeldirect BV door zijn schriftelijke/mondelinge bevestiging.4-2 Elke met Dakkapeldirect BV aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Dakkapeldirect BV van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Dakkapeldirect BV zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voorwelke informatie DakkapelDirect BV zich zal wenden tot buro A.F.I. te Leeuwarden.4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten,gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Dakkapeldirect BV bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Dakkapeldirect BV niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rustde plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 5 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden 5-1 Dakkapeldirect BV aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.5-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Dakkapeldirect BV onverlegt, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.5-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Dakkapeldirect BV aanvaard onderbovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom af gehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 6 Afspraken Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Dakkapeldirect BV binden de laatste niet, voor zover ze door Dakkapeldirect BV niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten 7-1 Op alle door Dakkapeldirect BV verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dakkapeldirect BV.7-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Dakkapeldirect BV en dienen opzijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.7-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van a 5.000,00, onverminderd het recht van Dakkapeldirect BV om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 8 Verplichtingen van Dakkapeldirect BV 8-1 Dakkapeldirect BV verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.8-2 Dakkapeldirect BV aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever 9-1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Dakkapeldirect BV tijdig kan beschikken over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van Dakkapeldirect BV. b. over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uit gevoerd c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen. d. over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie. e. over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen. f. over veiligheidsmensen bij werkzaamheden aan wegen.9-2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas,elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen,indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.9-3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden,is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.9-4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Dakkapeldirect BV voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Extra onvoorziene kosten 10-1 In alle gevallen wordt door Dakkapeldirect BV onder “grond” of bodemspecie verstaan, niet verontreinigde grond of bodem specie. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking etc. zullen worden door berekend aan de opdrachtgever, tenzij deze van tevoren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortige verontreiniging. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van één of meer gewaarmerkte analyses.10-2 Indien bij sloop- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen, valt hetverwijderen daarvan niet binnen de prijsopgave van Dakkapeldirect BV, tenzij de opdrachtgever van tevoren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveel heden en de locaties van de betreffende stoffen.

Artikel 11 Uitbesteding werk aan derden Opdrachtgever machtigt Dakkapeldirect BV om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 12 Nadere bepalingen indien Dakkapeldirect BV als opdrachtgever optreedt 12-1 De opdrachtnemer dient Dakkapeldirect BV op zijn eerste verzoek een schriftelijke opgave te verstrekken van alle werknemers die door opdrachtgever of dooreen derde in het kader van die uitvoering aan het werk zijn gesteld of zullen worden gesteld.12-2 De opdrachtnemer zal Dakkapeldirect BV op zijn eerste verzoek de loonstaten van die werknemers ter inzage verstrekken, schriftelijk opgave doen van deplaatsen waar door die werknemers werk is verricht en opgave doen van dealdaar gewerkte uren.12-3 De opdrachtnemer staat jegens Dakkapeldirect BV in voor de tijdige nakoming vanal zijn verplichtingen voortvloeiende uit de sociale verzekeringswetten en uit de wet op de loonbelasting ten aanzien van de hierboven bedoeldewerknemers.12-4 De opdrachtnemer is verplicht Dakkapeldirect BV op zijn eerste verzoek schriftelijk op te geven de naam en het adres van de bedrijfsvereniging waarbij de opdrachtnemer is ingeschreven, zijn loonbelastingnummer, en/of zijn geldigbewijs van inschrijving bij de bedrijfsvereniging ter inzage te verstrekken.12-5 De opdrachtnemer is verplicht Dakkapeldirect BV op zijn eerste verzoek eenverklaring te tonen inzake opdrachtnemer zijn betalingsgedrag bij die bedrijfsverenigingen een verklaring inzake zijn afdracht van loonbelasting, één en ander als bedoeld in het kader van de in de Wet Keten aansprakelijkheid (verder te noemen WKa) vastgestelde richtlijnen.12-6 De opdrachtnemer moet aantonen dat hij c.q. de in lid 9 bedoelde derdeeen volledige en correcte administratie voert met betrekking tot de verschuldigde bedragen aan de bedrijfsvereniging en Ontvanger der directe belastingen betreffende zijn werknemers.12-7 Dakkapeldirect BVheeft steeds het recht de door de opdrachtnemer ter zake van het werk verschuldigde premies en loonbelasting van de door Dakkapeldirect BV aan de opdrachtnemer te betalen aanneemsom of koopsom in te houden en namens de opdrachtnemer aan de betreffende bedrijfsvereniging respectievelijkvoornoemde Ontvanger te voldoen.12-8 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is de opdrachtnemer op eerste verzoek van Dakkapeldirect BV verplicht ter zake van het betreffende werk een G-rekening te openen als in de WKa bedoeld. Dakkapeldirect BV zal het rechthebben het gedeelte van de door hem aan de opdrachtnemer te betalenaanneemsom of koopsom, dat wordt gevormd door de bedragen die tenaanzien van de in lid 1 bedoelde werknemers zijn verschuldigd voor premiesen loonbelasting, op die G-rekening over te maken. Deze overmaking strekt Dakkapeldirect BV tot kwijting voor het betreffende gedeelte van de aanneemsom ofkoopsom. Indien en zolang de opdrachtnemer Dakkapeldirect BV nog niet schriftelijkvan het geopend zijn van de G-rekening in kennis zal hebben gesteld zal Dakkapeldirect BV gerechtigd zijn het betreffende bedrag op de aanneemsom of dekoopsom in te houden.12-9 De opdrachtnemer is niet bevoegd enig deel van de overeenkomst doorderden te doen uitvoeren dan na van Dakkapeldirect BV daartoe verkregen schriftelijkegoedkeuring.12-10 Ingeval de opdrachtnemer enig deel van de overeenkomst door een derdedoet uitvoeren, zal hij dit doen ingevolge een overeenkomst waarin mutaties de leden 1 t/m 11 van dit artikel zijn opgenomen.12-11 Ingeval van niet nakoming van de door de opdrachtnemer van één van deze hiervoor genoemde verplichtingen verbeurt hij aan Dakkapeldirect BV een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van de tussen Dakkapeldirect BV en de op dracht nemer geldende aanneemsom of koopsom, onverminderd het recht van Dakkapeldirect BV om bovendien de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Prijzen 13-1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.13-2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.13-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

Artikel 14 Materialen 14-1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.14-2 Goederen die Dakkapeldirect BV tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen,kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke verrekening.14-3 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz.,geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Ondergeschikte verandering (bijvoorbeeld kleine modelveranderingen)van of aan de door Dakkapeldirect BV doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 15 Meer- en minderwerk 15-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamhedenmondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.15-2 Door Dakkapeldirect BV te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 16 Annuleren 16-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Dakkapeldirect BV reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Dakkapeldirect BV als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 vande overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Dakkapeldirect BV te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.16-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Dakkapeldirect BV zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.16-3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en Dakkapeldirect BV schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 17 Opleveringstermijnen 17-1 Opgegeven opleveringstermijnen gelden bij benadering. De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Dakkapeldirect BV geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.17-2 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 18 Oplevering 18-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Dakkapeldirect BV dit de opdrachtgever schriftelijk/mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde en/of gebouwde in gebruik heeft genomen.18-2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Dakkapeldirect BV niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel “Overmacht” genoemd.

Artikel 19 Reclame 19-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Dakkapeldirect BV terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Dakkapeldirect BV wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.19-2 Dakkapeldirect BV dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.19-3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.19-4 Indien de reclame naar het oordeel van Dakkapeldirect BV c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal Dakkapeldirect BV hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen. Dakkapeldirect BV is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

Artikel 20 Aansprakelijkheid 20-1 Dakkapeldirect BV is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van a. overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;b. daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, danwel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.20-2 Dakkapeldirect BV is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukkenmateriaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van Dakkapeldirect BV of van hen, die door Dakkapeldirect BV te werk zijn gesteld op de aan Dakkapeldirect BV opgedragen werk (en). 20-3 Dakkapeldirect BV zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs-  en/of gevolgschad evan een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aardvan de schuld.20-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoeringvan de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging,zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Dakkapeldirect BV.

Artikel 21 Overmacht Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlogof oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bijtransport naar Dakkapeldirect BV of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Dakkapeldirect BV, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Dakkapeldirect BV, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggenvan heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Dakkapeldirect BV overmacht op, die Dakkapeldirect BV ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering vanwerk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoedingvan welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. Dakkapeldirect BV is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling,om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werkte annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud 2-1 Zolang Dakkapeldirect BV geen volledig betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoopheeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van Dakkapeldirect BV.22-2 Dakkapeldirect BV heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt,indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen,in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.22-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 23 Wanprestatie en ontbinding 23-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Dakkapeldirect BV ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.23-2 De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft Dakkapeldirect BV even eens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen inbeslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derdec.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen,die Dakkapeldirect BV op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 24 Betaling 24-1 Betaling dient te geschieden contant na indiening van de nota.24-2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient deze telkens plaats te vinden contant de dag waarop Dakkapeldirect BV de desbetreffende termijn factuur aan de opdrachtgever doet toekomen.24-3 Dakkapeldirect BV is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.24-4 Dakkapeldirect BV is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buiten gerechtelijke, doorde niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.24-5 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderdmet de rente, met een minimum van a 35,00. Tevens worden debuitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch adviesen bijstand. Uit het enkele feit dat Dakkapeldirect BV zich heeft verzekerd van dehulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van debuitengerechtelijke kosten.Artikel 25 Geschillen25-1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten,daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde,zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Dakkapeldirect BV,indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.25-2 De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van Dakkapeldirect BV onverlet, om een geschil naar aanleiding van een aannemingsovereenkomst voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland.